2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων

2011 – Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη
 
 
Το έτος 2011 ορίζεται «ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη» (εφεξής το «ευρωπαϊκό έτος»).
 
Το «ευρωπαϊκό έτος» θα συμβάλει στο να καταδειχθεί ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της δημοκρατίας και προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες όπως η αλληλεγγύη και η μη διάκριση, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν πολύτιμη εμπειρία μάθησης, επιτρέπουν την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και συμβάλλουν στην αλληλεγγύη. Οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι εθελοντές κάθε ηλικίας έχουν αποφασιστική σημασία για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, μίας από τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Οι εθελοντικές δραστηριότητες έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στην ευημερία των ατόμων και την αρμονική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινωνιών.
 
Ο γενικός στόχος του ευρωπαϊκού έτους είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη –κυρίως μέσω ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών– των προσπαθειών που καταβάλλουν η Κοινότητα, τα κράτη μέλη, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη δημιουργία συνθηκών στην κοινωνία των πολιτών που ευνοούν τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καθώς και η ενίσχυση της προβολής των εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ.
 
Οι στόχοι του ευρωπαϊκού έτους είναι οι ακόλουθοι:
 
1) Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην ΕΕ — Να συμπεριληφθεί ο εθελοντισμός στις προσπάθειες για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των διαπροσωπικών δράσεων στο πλαίσιο της ΕΕ και να εξεταστούν, όταν και εφόσον χρειάζεται, τα υφιστάμενα εμπόδια όσον αφορά τις εθελοντικές δραστηριότητες.
 
2) Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων — Να διευκολυνθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες και να βοηθηθούν οι διοργανωτές να εφαρμόσουν νέες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων και να ενθαρρυνθούν η δικτύωση, η κινητικότητα, η συνεργασία και οι συνέργειες μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και άλλων τομέων στο πλαίσιο της ΕΕ.
 
3) Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων — Να ενθαρρυνθεί η παροχή κατάλληλων κινήτρων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού και να επιτευχθεί αναγνώριση του εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ από τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους κρατικούς οργανισμούς, τον τομέα της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και τους εργοδότες όσον αφορά τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτώνται στο πλαίσιο του εθελοντισμού.
 
4) Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού — Να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τη σημασία του εθελοντισμού ως έκφρασης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση στόχων που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη, όπως είναι η αρμονική κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή.
 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων μπορούν να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες συνδέονται με τους στόχους του ευρωπαϊκού έτους:
α) ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών πρακτικών.
 
β) διενέργεια μελετών και έρευνας καθώς και διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
 
γ) συνέδρια και εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση του διαλόγου, την αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σημασία και την αξία των εθελοντικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών, καθώς και την επιβράβευση των προσπαθειών των εθελοντών και των οργανώσεών τους.
 
δ) συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη με στόχο την προώθηση των στόχων του ευρωπαϊκού έτους τουλάχιστον το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού του έτους θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό.
 
ε) εκστρατείες ενημέρωσης και προβολής για τη διάδοση των βασικών μηνυμάτων που περιλαμβάνουν:
–    εκδηλώσεις ευρείας προβολής και φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών  πρακτικών.
–    διαγωνισμούς με ή χωρίς απονομή βραβείων.
–    συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και λοιπά μέσα ενημέρωσης, ως εταίρους για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις εθελοντικές δραστηριότητες και το ευρωπαϊκό έτος.
–    παραγωγή υλικού και εργαλείων για μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ, με σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού.
–    μέτρα για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της προβολής των κοινοτικών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού έτους.
–    σύσταση ιστοσελίδων πληροφόρησης στο δικτυακό τόπο Europa, συμπεριλαμβανομένης δικτυακής πύλης για τους υπευθύνους έργων σχετικά με τον εθελοντισμό, έτσι ώστε να τους καθοδηγεί μέσα από τα διάφορα σχετικά κοινοτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της