Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών

Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοικοικονομική άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας: Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, Χαριλάου Τρικούπη 6-10 (Εμπορικό Κέντρο Atrium -1ος Όροφος) Αθήνα ΤΚ 10679, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 07/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα είναι εκπρόθεσμες & επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., Χαριλάου Τρικούπη 6-10 (Εμπορικό Κέντρο Atrium -1ος Όροφος) Αθήνα ΤΚ 10679, στις 07/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μμ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της, ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Όλα τα σχετικά έγγραφα της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης της Εταιρείας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση.

 

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

 

Χιωτάκης Νικόλαος

  •  Για τη λήψη/προβολή της Διακήρυξης πατήστε εδώ
  •  Για τη λήψη/προβολή της Περίληψης της Διακήρυξης πατήστε εδώ

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της