Ανακοίνωση Ανοιχτών Διεθνών Διαγωνισμών Κατάρτισης

Η ΠΕΤΑ ΑΕ με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στους υποψήφιους Αναδόχους που συμμετείχαν στους Ανοικτούς Διεθνείς Διαγωνισμούς, που αφορούν την επιλογή αναδόχου των υποέργων:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, ΠΕΤΑ ΑΕ, Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, με την παρούσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ στους υποψήφιους Αναδόχους που συμμετείχαν στους Ανοικτούς Διεθνείς Διαγωνισμούς, που αφορούν την επιλογή αναδόχου των υποέργων:

•    «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ Α΄ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ) (Αρ. Διακήρυξης 1/2009)

•    «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ Β΄ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ), (Αρ. Διακήρυξης 2/2009)

•    «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ  Γ’ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -1, ΚΡΗΤΗΣ) (Αρ. Διακήρυξης 3/2009)

•    «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ Δ΄ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -2, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ), (Αρ. Διακήρυξης 4/2009) του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», ότι με την από 01-04-2009 απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ΠΕΤΑ ΑΕ, εγκρίθηκαν τα πρακτικά

  1. (α) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
  2. (β) ελέγχου των τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς καθώς και
  3. (γ) της αξιολόγηγησης των τεχνικών προσφορών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη προκήρυξης των ανωτέρω διαγωνισμών, με την παρούσα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στους υποψηφίους ότι μπορούν να λάβουν γνώση των ανωτέρω πρακτικών.

Επισημαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εξουσιοδότηση, ενώ στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδότηση όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στα γραφεία της ΠΕΤΑ ΑΕ,. την 3η Απριλίου 2009, ημέρα Παρασκευή, από 11.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ηπείρου 11 & 3ης Σεπτεμβρίου (4ος όροφος), Αθήνα

Αθήνα, 01-04-2009

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της