Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα

Δίπλα στους ΟΤΑ για το ΕΣΠΑ

Η ενίσχυση της πραγματικής διαχειριστικής επάρκειας αλλά και η υπέρβαση γραφειοκρατικών εμποδίων τόσο στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 όσο και της επόμενης προ-γραμματικής περιόδου 2014-2020 είναι αναγκαίοι όροι για την διασφάλιση των πόρων και κυρίως για την επιτυχή ολοκλήρωση ζωτικής σημασίας υποδομών για τις τοπικές κοινωνίες.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι έτοιμη να συμβάλλει καθοριστικά στην οργάνωση και λειτουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού υποστήριξης των ΟΤΑ γιατί γνωρίζει σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (θεσμικά, οργανωτικά, οικονομικά) των Δήμων. Ένας αποτελεσματικός Μηχανισμός υποστήριξης των ΟΤΑ προϋποθέτει:

 • Σχεδιασμό με κεντρικά – επιτελικά χαρακτηριστικά
 • Δράση με περιφερειακή – επί τόπου παρουσία

Αποστολή του είναι η καθοδήγηση και υποστήριξη των ΟΤΑ στην ωρίμανση, χρηματοδότηση και επιτάχυνση της υλοποίησης αναπτυξιακών επενδυτικών τους σχεδίων, είτε αυτά εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε στην αναζήτηση κεφαλαίων από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Υπηρεσίες Υποστήριξης ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. προσφέρει υπηρεσίες διαχειριστικής και διοικητικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια που απαιτεί η υλοποίηση.

Ειδικότερα:

 • Εντοπισμό αναπτυξιακών έργων τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • Σχεδιασμό των αναπτυξιακών έργων, ώστε να καταστούν τα έργα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση
 • Συμπλήρωση, τροποποίηση αναμόρφωση, τεχνικών δελτίων έργου (ΤΔΕ)
 • Συμπλήρωση δελτίων παρακολούθησης πορείας έργου
 • Υποστήριξη στις χρηματοδοτικές και διαχειριστικές διαδικασίες υλοποίησης του έργου
 • Υποστήριξη στη διαδικασία ανάθεσης των απαραίτητων δράσεων και μελετών του έργου
 • Υποστήριξη στη διαδικασία δημοπράτησης των έργων
 • Παρακολούθηση και επίβλεψη των συμβάσεων του έργου
 • Τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Ενδεικτικά Έργα

Παρατηρητήριο ΕΣΠΑ/ΣΕΣ

Η Π.Ε.Τ.Α. έχει συγκροτήσει και λειτουργεί, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με την Κ.Ε.ΔΕ. και το Υπουργείο Εσωτερικών, το ΠΑ-ΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΣΠΑ το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 4μήνου και 6μή- νου, συντάσσονται μελέτες για την πορεία εφαρμογής έργων ΕΣΠΑ της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Η Π.Ε.Τ.Α. επιδιώκει την αναβάθμιση του Παρατηρητηρίου στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Π.Ε.Τ.Α. ΑΕ υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα έργα ως Τελικός Δικαιούχος και υποστηρίζει φορείς του δημοσίου στην ωρίμανση αλλά και στη συνολική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων τους

Ενδεικτικά Έργα

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, υλοποιεί δράσεις για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με στόχο τη διάχυση και εφαρμογή πολιτικών Ισότητας στο σύνολο της χώρας στις εξής θεματικές ενότητες:

 

 • Ένταξη της Ισότητας των φύλων στις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ενδυνάμωση των δομών ισότητας των φύλων στις Περιφέρειες
 • Επιμορφωτικά προγράμματα σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης
 • Συμβουλευτικά κέντρα για γυναίκες και ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας
 • Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ” οδόν προς το σύγχρονο Δήμο

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη των προσόντων των εργαζομένων στους δήμους για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη λειτουργία, τον προγραμματισμό, τη δραστηριότητα των Δήμων και των άλλων φορέων τους. Για την εκπαίδευση των καταρτιζομένων του έργου χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης Π.Ε.Τ.Α. «e-Γνώση». 4.088 υπαλλήλων των Φορέων της Αυτοδιοίκησης καταρτίστηκαν σε 6 Θεματικές Ενότητες:

 

 • Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων Εφαρμογών Πληροφορικής εγκατεστημένων στους ΟΤΑ (business intelligence)
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων στο εσωτερικό και στην περιφέρεια ενός Δήμου (LANs, Intranet, Σύζευξις, Municipal Networks, Ευρυζωνικά Δίκτυα & Υπηρεσίες, τηλεφωνία & σχετικές εφαρμογές)
 • Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα για τους ΟΤΑ
 • Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ με τη συμβολή των ΤΠΕ
 • Αρχές και Τεχνικές Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στους ΟΤΑ με έμφαση στους νέους με τη συμβολή των ΤΠΕ
 • Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας στους ΟΤΑ με τη συμβολή των ΤΠΕ)