Αναβολή του Συνεδρίου: “Η Πόλη της Ισότητας” για τις 7 & 8 Νοεμβρίου 2011

Αγαπητέ/ή κ. ∆ήµαρχε,

Σε συνέχεια της µε ΑΠ 4700/11-10-2011  τελευταίας  επιστολής µας µε την οποία σας γνωστοποιούµε το  Πλαίσιο  προτεραιοτήτων/ενεργειών  οι  οποίες θα  πρέπει να υλοποιηθούν µετά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι η νέα ηµεροµηνία για το Συνέδριο «Η Πόλη της Ισότητας» που είχε αρχικά προγραµµατιστεί για τις 20 και 21 Οκτωβρίου 2011 αναβάλλεται για τις 7-8 Νοεµβρίου 2011.

Ειδικότερα  την ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου  2011  (17.00-20.00)  θα πραγµατοποιηθεί η τελετή κατά   την  οποία  θα  υπογραφεί  η  Χάρτα  από  τους/τις  ∆ηµάρχους  ή,  σε  περίπτωση κωλύµατος, από τους /τις εξουσιοδοτηµένους/ες Αντιδηµάρχους στο Ζάππειο Μέγαρο.

Την Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011 θα πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση του Οδηγού Εφαρµογής της Χάρτας, στα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη του ∆ήµου σας στο Divani Caravel.

Τέλος  σας  γνωρίζουµε  ότι  το  οριστικό  πρόγραµµα θα  σας  αποσταλεί  στις  31 Οκτωβρίου.

Eίµαστε στη   διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της