Αποσφράγιση προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού «Σχεδιασμός & Δημιουργία Βάσης Δεδομένων & Portal»

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών για τον πρόχειρο  διαγωνισμό που αφορά στην επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και Portal του Έργου», της Πράξης: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», της Κατηγορίας Πράξης «3.2.1 Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων», για τις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Άξονας Προτεραιότητας 07), τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08)  και τις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Άξονας Προτεραιότητας 09)  του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013, καλείστε την Παρασκευή 01/04/2011 και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΕΤΑ Α.Ε. Ηπείρου 11, Αθήνα στον 4ο όροφο, για την αποσφράγιση των φακέλων προσφορών.

Οι εκπρόσωποι των υποψηφίων θα πρέπει να διαθέτουν σχετική εξουσιοδότηση, ενώ στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας πρέπει να διαθέτουν εξουσιοδότηση όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού

Για τη λήψη/προβολή της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της