Δάνεια του Τ.Π. & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Το Τ. Π. & Δανείων έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δάνεια με ευνοϊκούς όρους στους ΟΤΑ συνολικού ύψους 200 εκατ. €, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  (Ε.Τ.Επ.). Τα έργα που είναι επιλέξιμα και δύνανται να δανειοδοτηθούν από πόρους της ΕΤΕπ και του Τ.Π. & Δανείων αφορούν σε επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.

Συγκεκριμένα, ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τον τομέα και τον τύπο των έργων που είναι επιλέξιμοι και δύναται να δανειοδοτηθούν:

ηγσβσ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, εφόσον αυτό είναι επιλέξιμο από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

  • Μέχρι 50% του συνολικού κόστους του έργου από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
  • Το υπόλοιπο 50% του συνολικού κόστους του έργου από ιδίους πόρους ή από δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος των κοινοτικών κονδυλίων και του τραπεζικού δανεισμού από την ΕΤΕπ δεν θα υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους του έργου. Τα επιλέξιμα προγράμματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 50 εκατ. €, ενώ θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά την περίοδο 2013-2017.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

  1. 1.      Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
  2. 2.      Περίοδος χάριτος: η χορηγούμενη περίοδος χάριτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Τ.Π.& Δ. η οποία θα συμπεριλαμβάνεται στη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου και δεν θα την επιμηκύνει.
  3. 3.      Επιτόκιο

                 i. Σταθερό Επιτόκιο

                ii. Κυμαινόμενο Επιτόκιο με βάση το Euribor 6μήνου αναπροσαρμοζόμενο την 1/1 & 1/7 εκάστου έτους.

Το επιτόκιο καθορίζεται ως ο μέσος όρος του επιτοκίου χορηγήσεων του Τ.Π.& Δ. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όροι και δικαιολογητικά δανείων ΤΠΔ – ΕΤΕπ: Για προβολή/λήψη πατήστε εδώ.(.pdf file)
Διοικητική Διαδικασία ΟΤΑ: Για προβολή/λήψη πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της