Διαγωνισμοί/Προκηρύξεις

                          ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ/ΛΗΨΗ
29-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

«1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων κατανάλωσης, με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασηςκαταναλώσεων του ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ –ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ.

2. Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης ενεργειακού ελέγχου και καθορισμός σχεδίου δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και δράσεων αειφόρου ενέργειας».

Πατήστε εδώ
10-04-2019 Τεύχος Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ – 3 ος Μαραθώνιος Καινοτομίας για έξυπνες πόλεις»

Πατήστε εδώ
05-02-2019 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την εκπόνηση Μελέτης και Αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συστήματος έξυπνης στάθμευσης (smart parking) στους Δήμους» Πατήστε εδώ
07-12-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: «Tεχνική Υποστήριξη της ΠΕΤΑ ΑΕ στην Ανάπτυξη Τριών Επιπλέον Διαδικτυακών Υπηρεσιών στον Κόμβο της ΚΕΔΕ (GOVHUB) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ» Πατήστε εδώ
07-12-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Ανάδοχου Υπηρεσίας  με Τίτλο: « Σύστημα Υποστήριξης Δράσεων Πολιτικής Υπηρεσίας» Πατήστε εδώ
13-09-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο «Κεντρικός Σχεδιασμός Δικτύου Υδατοδρομίων για την στήριξη των ΟΤΑ Α Βαθμού». Πατήστε εδώ
07-06-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – General Data Protection Regulation (GDPR)

ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ & Β’ ΒΑΘΜΟΥ»

Πατήστε εδώ
04-04-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CITY LABS ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Πατήστε εδώ
04-04-2018 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ –  martcity Hackathon 2018 της ΚΕΔΕ » Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Οριζόντια ωρίμανση Πράξεων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014­2020 με έμφαση σε αποκεντρωμένους και νησιωτικούς Δήμους».
Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Ενιαίο σύστημα καταγραφής και αποτύπωσης ακίνητης περιουσίας  Δήμων Ελλάδας για την προσέλκυση επενδύσεων».
Πατήστε εδώ
29-12-2017 Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με Τίτλο:
«Σχεδιασμός οριζόντιων παρεμβάσεων μείωσης λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ».
Πατήστε εδώ
01-09-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο « Τεχνικός Σύμβουλος Ανάπτυξης του Κόμβου Νεανικής Επιχειρηματικότητας της ΚΕΔΕ (Smartcity Accelerator), υποστήριξης του marketplace εφαρμογών και υπηρεσιών για τους Δήμους, υποστήριξη του Δικτύου στελεχών ΤΠΕ των ΟΤΑ » Πατήστε εδώ
23-02-2017 Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών  Ανάπτυξη υποσυστήματος Κλήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Ανάπτυξη Εφαρμογής 1: e-Παράβολο και Ανάπτυξη Εφαρμογής 2: Μητρώο Φυσικών και Νομικών Προσώπων «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.» Πατήστε εδώ
23-02-2017 Διαγωνισμός για την εκτέλεση των εργασιών – υπηρεσιών  Έλεγχος, Τεκμηρίωση, Πιλοτική Λειτουργία, Εκπαίδευση Χρηστών και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Call Center) «Συστήματος Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε.»  Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. Πατήστε εδώ
08-02-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Διαχείρισης Χρηστών, Χρονοσήμανσης & Διατήρησης Αρχείου Συναλλαγών, Ασφάλειας & Εμπιστοσύνης με Τρίτους Φορείς και Συντήρηση Συστήματος για Τρία Έτη για το «Σύστημα Διαλειτουργικότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. και Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δήμους» Πατήστε εδώ
01-11-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΤΑ Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ – Smartcity hackathon της ΚΕΔΕ.» Πατήστε εδώ
30-09-2016 Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού με Τίτλο « Σχεδίαση και υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών ΟΤΑ στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και στην υλοποίηση Διαγωνισμών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ» Πατήστε εδώ
30-09-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Τίτλο « Θεσμική Ενδυνάμωση της ΠΕΤΑ Α.Ε.» Πατήστε εδώ
30-05-2014 Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.” Πατήστε εδώ
06-05-2014 Πρόχειρος Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.” Πατήστε εδώ
12-02-2014 Προκήρυξη Δημοπρασίας Δήμου Σιντικής Πατήστε εδώ
06-12-2013 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Πατήστε εδώ
14-05-2012 Πρόχειρος Διαγωνισμός “Υποστήριξη των Π.Ε.Δ. για την Πορεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007 – 2013” Πατήστε εδώ
27-03-2012 Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2012 Πατήστε εδώ
17-06-2011 Προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού Πατήστε εδώ
14-06-2011 Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με την Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Πατήστε εδώ
11-05-2011 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Πατήστε εδώ
11-03-2011 Αποσφράγιση προσφορών Πρόχειρου Διαγωνισμού «Σχεδιασμός & Δημιουργία Βάσης Δεδομένων & Portal» Πατήστε εδώ
09-03-2011 Σχεδιασμός και Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και PORTAL Πατήστε εδώ
04-03-2010 Δημόσια Διαβούλευση: ΕΣΠΑ 2007 – 2013 Πατήστε εδώ
19-06-2009 Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας Πατήστε εδώ
29-05-2009 Σχεδιασμός και Δημιουργία OPS – Portal Πατήστε εδώ
11-05-2009 Δημόσια Διαβούλευση Δημιουργίας OPS και Portal Πατήστε εδώ
30-04-2009 Επαναπροκήρυξη του Ανοικτού Διεθνής Διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 6/2009 Πατήστε εδώ
10-04-2009 Προκήρυξη Διαγωνισμού Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης Πατήστε εδώ
20-03-2009 Διευκρίνιση Διαγωνισμών Εκπαιδευτικού Υλικού Πατήστε εδώ
11-03-2009 Δημόσια Διαβούλευση Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης Πατήστε εδώ
04-03-2009 Διευκρινίσεις Διεθνών Διαγωνισμών Πατήστε εδώ
24-02-2009 Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΤΥ) Πατήστε εδώ
20-02-2009 Δημόσια Διαβούλευση Εκπαιδευτικού Υλικού Πατήστε εδώ
28-01-2009 Προκηρύξεις Ανοικτών Διαγωνισμών Πατήστε εδώ
08-01-2009 Διαβούλευση Ανοιχτών Διεθνών Διαγωνισμών για το Έργο: Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρω/θμια Τοπική Α/Δ Πατήστε εδώ

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της