Διευκρινίσεις Διεθνών Διαγωνισμών

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της  Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της  προκήρυξης, κρίνεται αναγκαίο να γίνουν ευρύτερα γνωστές οι ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί.

 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»

Ερωτήματα και απαντήσεις ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»
ΜΕΤΡΟ 2.5 : «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Ερωτήματα και απαντήσεις ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΣ και PORTAL

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της