Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει δημιουργήσει και λειτουργεί το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΣΠΑ το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Με βάση τα στοιχεία αυτά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 4μήνου και 6μήνου, συντάσσονται Εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής έργων ΕΣΠΑ της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Για την λειτουργία του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΣΠΑ έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε και Π.Ε.Τ.Α Α.Ε που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικότερα:

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013

Αποτελέσματα έως 28.02.2012

Αποτελέσματα έως 31.07.2012

Αποτελέσματα έως 31.01.2013

Αποτελέσματα έως 30.06.2013

Ετήσια Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 – 2013

Έτος 2012

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποτελέσματα έως 28.02.2011

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της