Δάνεια για επενδύσεις των ΟΤΑ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

1. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων.

2. Το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (άρθρο 264 παρ.1 του Ν.3852/2010).

Η προσφυγή στο Δανεισμό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Διοίκησης και των Οργάνων Διοίκησης των ΟΤΑ και επιλέγεται ως εναλλακτική λύση χρηματοδότησης (συνολικά ή μερικά) όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της εξασφάλισης πόρων από επιχορηγήσεις ή ίδια κεφάλαια.

Οι επιλογές που διαθέτουν οι ΟΤΑ για σύναψη δανείων είναι:

1. Δάνεια του Τ.Π. & Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

2. Δάνεια του JESSICA.

3. Δάνεια των εμπορικών Τραπεζών.

 

 

Καταγραφή

 

 

                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ/ΛΗΨΗ

23-12-2014

Ενημέρωση Επιτοκίων Τ.Π.Δ.

Πατήστε εδώ

08-09-2014

Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Δήμους

Πατήστε εδώ

05-09-2014

Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Περιφέρειες

Πατήστε εδώ

05-09-2014

Επιστολή Προέδρου Τ.Π.Δ. προς Δήμους

Πατήστε εδώ

23-07-2014

Συνεργασία ΤΠΔ & ΠΕΤΑ Α.Ε. στην υποστήριξη των ΟΤΑ για σύναψη δανείων για εκτέλεση Αναπτυξιακών Έργων

Πατήστε εδώ

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της