Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοιχτός Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Φ.Ο.Δ.Σ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω υπηρεσίες που θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής διακήρυξης, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, Ηπείρου 11 , ΤΚ 104-33 ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 11.06.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Για τη λήψη/προβολή της Προκήρυξης πατήστε εδώ(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της