Αναπτυξιακά Ανταποδοτικά Επενδυτικά Σχέδια σε σύμπραξη με τον Ιδιωτικό τομέα

Τοπική Ανάπτυξη και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης είναι πρώτα απ’ όλα υπόθεση των τοπικών κοινωνιών και πρώτιστα των φορέων τους και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης είναι υπόθεση των τοπικών κοινωνιών, των φορέων τους αλλά ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο ρόλος της Τ.Α. στην τοπική ανάπτυξη προσδιορίζεται τόσο από τις αρμοδιότητες που της δίνει ο νόμος σε θέματα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης όσο, κυρίως, από την δημοκρατική νομιμοποίηση και αμεσότητα που διαθέτει.

 

Ειδικότερα στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης, η Τ.Α. καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο :

 

 1. στην διαμόρφωση του Τοπικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης
 2. στην παραγωγή και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών και στην αξιοποίηση των δημοτικών περιουσιακών στοιχείων
 3. στην ενθάρρυνση και υποστήριξη ανάπτυξης πρωτοβουλιών στον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο.

 

Στον τομέα της παραγωγής και αναβάθμισης των δημόσιων υποδομών ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός.

 

Οι κύριοι στόχοι που καλείται να επιτύχει κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι:

 • Η εξασφάλιση επάρκειας και ποιότητας σε πόσιμο νερό και νερό άρδευσης
 • Η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση των υγρών λυμάτων
 • Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων
 • Η δημιουργία ασφαλών και φιλικών στο περιβάλλον δικτύων μετακινήσεων των πολιτών και μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Η εξασφάλιση ύπαρξης και λειτουργίας σύγχρονων δικτύων επικοινωνιών και πληροφορικής
 • Η ενεργειακή επάρκεια της περιοχής με ταυτόχρονη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
 • Η προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και αρχαιολογικού αποθέματος της περιοχής

 

Στον τομέα της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας (υλικής και άυλης) ο ρόλος της Τ.Α. είναι καθοριστικός. Η ορθολογική διαχείριση και η ανάπτυξή της αποτελούν βασικό καθήκον της Τ.Α. και σε πολλές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα στην προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής.

Δράσεις όπως:

 • Η καταγραφή και προστασία
 • Η συντήρηση και η λειτουργία
 • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση

 

αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά μίας σύγχρονης πολιτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της Τ.Α. και υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν να οδηγήσουν τόσο σε εξοικονόμηση και δημιουργία πόρων όσο και σημαντικό μοχλό για την ώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

 

Εξεύρεση κεφαλαίων για την Τοπική Ανάπτυξη

Στην προσπάθεια προώθησης της τοπικής ανάπτυξης η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει ολοένα και πιο έντονα την ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών και των αναπτυξιακών προγραμμάτων της. Ανάγκη η οποία γίνεται επιτακτική δεδομένης της μείωσης των πόρων με την μορφή επιχορηγήσεων, που κατευθύνονται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η ανάγκη εξεύρεσης πρόσθετων πόρων δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί με δανεισμό, τόσο λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο κυρίως λόγω της αδυναμίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εξυπηρετήσει την αποπληρωμή των δανείων με πόρους των δημοτικών προϋπολογισμών, με εξαίρεση εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση ανταποδοτικών επενδύσεων.

 

Υπάρχει επομένως άμεση ανάγκη να αναζητηθούν, να εξευρεθούν και να αξιοποιηθούν πόροι με την μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων που θα χρηματοδοτήσουν ανταποδοτικά αναπτυξιακά σχέδια των ΟΤΑ. Οι πόροι αυτής της κατηγορίας θα προέλθουν είτε μέσω από Επενδυτικών Ταμείων όπως τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (Jessica) είτε μέσω Ιδιωτικών Κεφαλαίων που θα επενδυθούν σε ανταποδοτικά αναπτυξιακά σχέδια των ΟΤΑ.

 

Ο ρόλος της ΠΕΤΑ ΑΕ

Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στην ανάγκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για υποστήριξη στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων ανέλαβε πρωτοβουλίες όπως:

 • Σύναψη συνεργασίας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ) για τη δημιουργία «Κεφαλαίου Επενδύσεων για Υποδομές ΟΤΑ (ΚΕΥΟ)»
 • Σύναψη συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΚΕΔΕ για την συγκέντρωση, καταγραφή και προβολή των ανταποδοτικών αναπτυξιακών σχεδίων των ΟΤΑ με σκοπό την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης των ΟΤΑ στην ωρίμανση, εξασφάλισης χρηματοδότησης και διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση των ανταποδοτικών αναπτυξιακών τους σχεδίων

 

Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στον οδοφωτισμό

Οι ΟΤΑ με επίγνωση της περιβαλλοντικής τους ευθύνης, θέτουν ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, επιδιώκοντας οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την πόλη και τους δημότες στον τομέα της ενέργειας.

 

Ειδικότερα η καταναλισκόμενη ενέργεια στο φωτισμό δρόμων και άλλων κοινοχρήστων χώρων αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα Δήμο. Το δε κόστος συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος συγκαταλέγεται στα υψηλά και σταθερά έξοδα των δημοτικών προϋπολογισμών.

 

Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και η μείωση στην κατανάλωση έχει πολλαπλά οφέλη, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά καθώς τα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στον αστικό οδικό φωτισμό, αδιαμφισβήτητα είναι εξαιρετικά μεγάλα.

Παρά, όμως, τα προφανή οφέλη οι ΟΤΑ δε διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για να προχωρήσουν στη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Οδών και Κοινόχρηστων χώρων.

 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στην υποστήριξη των ΟΤΑ για την εύρεση χρηματοδότησης και την υλοποίηση ανταποδοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Πιο συγκεκριμένα η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. δίνει λύσεις για:

 

 • τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης και δημοπράτησης των έργων και
 • τη χρηματοδότηση της υλοποίησης των έργων, σε συνεργασία με το Τ.Π.&Δ ή κεφάλαια επενδύσεων (Κ.Ε.Υ.Ο., JESSICA)

 

Μέσω της συνεργασίας του με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ο Δήμος εξασφαλίζει έναν έμπειρο και αποτελεσματικό συνεργάτη που θα το υποστηρίξει:

 

 • Στην εξεύρεση του κατάλληλου και συμφερότερου χρηματοδοτικού προγράμματος
 • Στην ωρίμανση του έργου μέσω της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών
 • Στην δημοπράτηση του έργου για την επιλογή αναδόχου
 • Στην σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου.

 

Οι ΟΤΑ για τη συνεργασία τους με της ΠΕΤΑ ΑΕ μπορούν να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852 / 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 173579 (Υποέργο 4) Για τη λήψη της