Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας «Συν-Κοινωνία»

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία» προκηρύχθηκε μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών και Μεταφορών και είχε διάρκεια δεκατεσσάρων (14) μηνών, με ημερομηνία έναρξης υλοποίησης την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήξη την 28η Φεβρουαρίου 2010. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ξεπέρασε τα 40 εκ. €.

Στόχος του προγράμματος ήταν η άρση της κοινωνικής, γεωγραφικής και οικονομικής απομόνωσης των δημοτικών διαμερισμάτων και η προώθηση της προσπελασιμότητας και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης. Στο πρόγραμμα τελικά υπέβαλαν προτάσεις 361 ΟΤΑ, διατυπωμένες σε 382 υποψηφιότητες (υπήρξαν ορισμένες προτάσεις διαδημοτικών συνεργασιών, καθώς και επιδοτήσεις τόσο υπεραστικών όσο και αστικών γραμμών).

Για την άρτια εφαρμογή του Προγράμματος η ΚΕΔΕ ανέθεσε στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. την επιστημονική, διαχειριστική, διοικητική υποστήριξη της ΚΕΔΕ στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Η  Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., η οποία είναι ο φορέας Υποστήριξης των συμβαλλομένων στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την διαχείριση του Προγράμματος. Υποστήριζε επιστημονικά στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Υποστήριξε διοικητικά και τεχνικά την Ομάδα Διοίκησης Έργου και την Επιτροπή Παρακολούθησης για την επιτυχή υλοποίηση των καθηκόντων τους. Η εταιρεία αξιολογούσε την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος και πρότεινε τις αναγκαίες προσαρμογές.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της