Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γ.Γ.Ι.Φ. (Ε.Υ.Ε – Γ.Γ.Ι.Φ.) σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση», Άξονες 07, 08 και 09

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Γυναίκες που έχουν εκλεγεί σε φορέα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, γυναίκες υποψήφιες σε εκλογικές διαδικασίες (περιφερειακό, τοπικό), που ως τώρα δεν έχουν εκλεγεί και φορείς της τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.

Αναλυτικότερα:

 airetes.gr

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της