Έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας

Η διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και ενεργειακής αποδοτικότητας συνιστά θέμα μείζονος σημασίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) τόσο για λόγους περιβαλλοντικούς όσο οικονομικούς δεδομένης της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που πλήττει τη χώρα.  Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους για το 2020:

  •   μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%,
  •   συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο κατά 20%
  •   μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με τα επίπεδα     του 1990

Η Τ.Α. κατέχει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  Άλλωστε ο ενεργειακός σχεδιασμός και η πράσινη ανάπτυξη αποτελούν υποχρεώσεις της Τ.Α.  Πέραν της άσκησης τοπικών πολιτικών και της υλοποίησης έργων για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση, οι δήμοι έχουν ταυτόχρονα το ρόλο του καταναλωτή, του διαμορφωτή της κοινής γνώμης αλλά και του προγραμματισμού της τοπικής ανάπτυξης.

 

Ενεργειακό Παρατηρητήριο

Εξοικονόμηση Ενέργειας από το Δημοτικό Φωτισμό Οδών και Κοινόχρηστων χώρων

Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Σύμφωνο των Δημάρχων

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της