Εξοικονόμηση Ενέργειας από το Δημοτικό Φωτισμό Οδών και Κοινόχρηστων χώρων

Το σύστημα δημοτικού φωτισμού, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υποδομής κάθε σύγχρονης πόλης και οδικής αρτηρίας. Η καταναλισκόμενη ενέργεια στο δημοτικό φωτισμό (οδών, πλατειών κλπ) αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μία πόλη ενώ τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος συγκαταλέγονται στα κυριότερα έξοδα των περισσοτέρων δήμων.

Σημαντικές δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων πυροδότησαν ένα μεγάλο κύμα ανασχεδιασμού του υπάρχοντος συστήματος δημοτικού φωτισμού σε όλο τον κόσμο. Συνήθως αυτές οι ανακατασκευές περιλαμβάνουν: Αλλαγές των ήδη υπαρχόντων φωτιστικών πριν το τέλος της οικονομικής τους ζωής με περισσότερο αποδοτικά, σκοπεύοντας είτε στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και του κόστους είτε στο να επιτευχθεί ελκυστικός φωτισμός, στοιχείο που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί κλειδί για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής.

Επιπλέον, με στόχο πάντα την εξοικονόμηση ενέργειας, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούνται και κάποια ηλεκτρονικά συστήματα που ονομάζονται ηλεκτρονικά συστήματα ρύθμισης φωτισμού δρόμων και εφαρμόζονται τόσο σε μεμονωμένα φωτιστικά είτε σε ομάδες φωτιστικών.

Εφόσον η ζωή μιας εγκατάστασης φωτισμού δρόμων είναι 20-30 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν κάποιες, λύσεις οι οποίες, όμως, θα προσφέρουν βελτίωση της εμφάνισης, αίσθηση ασφάλειας, εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί πλέον ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Ειδικότερα:

 Νόμος 3855/2010, Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις

 Νόμος 3851/2010, Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αναβάθμιση σε σύστημα δημοτικού φωτισμού θα πρέπει να τηρεί κατ’ ελάχιστο τους κάτωθι όρους:

1)    Τήρηση των κανονισμών φωτισμού όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004).

2)    Μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας με επίτευξη εξοικονόμησης καταναλισκόμενης ενέργειας σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.

3)    Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος δημοτικού φωτισμού.

4)    Βιωσιμότητα των επενδύσεων που θα εξασφαλίζεται μέσω της εξοικονόμησης πόρων από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήματος δημοτικού φωτισμού.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της