Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζητεί Επιστημονικούς Συνεργάτες

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, ζητεί ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, ζητεί ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στα παρακάτω τεχνικά πεδία:
1. Διαχείριση και παρακολούθηση τοπικού δικτύου (intranet)  – Εμπειρία στην επισκευή υπολογιστών και εξοπλισμού δικτύου δεδομένων.
2. Εμπειρία στην χρήση εφαρμογών γραφείου( MS Office & Open Office) σε περιβάλλον MS Windows και Linux. Βασικές γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows.
3. Γνώση χρήσης εργαλείων ανάπτυξης και διαχείρισης δικτυακών τόπων (Web-sites) σε περιβάλλον Windows και Linux.
4. Προγραμματισμός (Java, C/C++, & PHP-HTML/XML-) – Διαχείριση λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows και γνώσεις σε βάσεις δεδομένων(Microsoft SQL Server, PostgreSQL & MySQL)
5. Γνώσεις που αφορούν την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΚτΠ
6. Γνώση και εμπειρία σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
7. Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ, ή ισότιμο, Μηχανικού ή Επιστήμονα Πληροφορικής ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
8. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Πέραν των πληροφοριακών της συστημάτων, τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της εταιρείας που θα υποστηριχθούν, με βάση τα προαναφερόμενα, είναι:
– «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η ΠΕΤΑ υποστηρίζει επιστημονικά φορείς της Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή και την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων e-government, GIS, ευρυζωνικών κ.α, ορισμένα από τα οποία υλοποιούνται βασιζόμενα στην χρήση ανοικτών προτύπων και διατίθενται ως ελεύθερο λογισμικό.
– Παρακολούθηση, διαχείριση, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της