Υποστήριξη των Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στοχεύει στη βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. συνεργάζεται με Δήμους για την αξιοποίηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λάρισας ο οποίος κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη μέσω της Εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας, ανέθεσε στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. την εκπόνηση και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης του Δήμου που θα αποτελεί την πρόταση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Σκοπός του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης του Δήμου Λαρισαίων είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου Λαρισαίων θα γίνει με επί μέρους στρατηγικές επιλογές που βασίζονται στις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές. Οι αρχές αυτές αποτελούν τη φιλοσοφία, τις αξίες και γενικά τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου και ιδιαίτερα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας θα αρχίσει η υλοποίηση τους με την ένταξη στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Μέσα από πέντε (5) άξονες προτεραιότητας, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων
 • Αναβάθμιση του συστήματος τεχνητού φωτισμού
 • Έργα Εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό
 • Έργα βελτίωσης του μικροκλίματος σε κοινόχρηστους χώρους
 • Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων
 • Μελέτες αστικής κινητικότητας
 • Συγκοινωνιακό δίκτυο
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης λοιπών εγκαταστάσεων
 • Δικτύωση και ενημέρωση ενεργειακού υπεύθυνου και υπαλλήλων του Δήμου
 • Δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της