Υποστήριξη των ΟΤΑ στην ωρίμανση και δημοπράτηση ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή βοήθειας, σε όσους ΟΤΑ έχουν ανάγκη και την επιθυμούν, μέσα από την λειτουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης στην υλοποίηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών τους, είναι μία από τις απαραίτητες λειτουργίες ενός Προγράμματος Συλλογικής Υποστήριξης

ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΤΑ

Η εικόνα που παρουσιάζει η πορεία υλοποίησης των επενδυτικών έργων των ΟΤΑ συνοψίζεται στα εξής:

Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στην αποτελεσματικότητα που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ α΄βαθμού στην ωρίμανση και την υλοποίηση έργων επενδυτικού χαρακτήρα.

Επίσης διαπιστώνεται μία ακόμη πιο σημαντική αδυναμία των ΟΤΑ να ωριμάσουν ανταποδοτικά επενδυτικά σχέδια και να εξασφαλίσουν την χρηματοδότησή τους.

Οι αιτίες αυτής της υστέρησης οφείλονται τόσο σε διαχειριστικές αδυναμίες των ιδίων των ΟΤΑ όσο και σε εξωγενείς παράγοντες

Τέλος διαπιστώνεται ότι δεν υφίσταται μηχανισμός υποστήριξης των ΟΤΑ κεντρικά καθοδηγούμενος και περιφερειακά και επιτόπου δρών, ικανός να αντιστρέψει την εικόνα, να επιταχύνει την απορρόφηση των έργων του ΕΣΠΑ και να υποστηρίξει την ωρίμανση και υλοποίηση επενδυτικών ανταποδοτικών έργων των ΟΤΑ.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι διαπιστωμένες ανάγκες των ΟΤΑ απαιτούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Άμεσης Υποστήριξης των ΟΤΑ, σε όλα τα στάδια υλοποίησης των αναπτυξιακών επενδυτικών τους σχεδίων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Το Πρόγραμμα Άμεσης Υποστήριξης των ΟΤΑ για την Ωρίμανση, Επιτάχυνση της υλοποίησης και χρηματοδότησης αναπτυξιακών επενδυτικών τους έργων υλοποιείται μέσω του Έργου συγκρότησης και λειτουργίας του Μηχανισμού Άμεσης Υποστήριξης.

Αντικείμενα του Μηχανισμού Άμεσης Υποστήριξης θα είναι:

1. Η υποστήριξη στην ωρίμανση των έργων – επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ επιδιώκουν την προσέλκυση ιδιωτικών ανταποδοτικών κεφαλαίων (συμβάσεις παραχώρησης, ΣΔΙΤ κα).

2. Η υποστήριξη στην διαδικασία της δημοπράτησης για την επιλογή των αναδόχων των έργων (εργοληπτών δημοσίων έργων, αναδόχων – επενδυτών)

3.Η υποστήριξη στο στάδιο υλοποίησης – εκτέλεσης των έργων.

Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας

Ένα σύστημα άμεσης και επιτόπιας δράσης για την υποστήριξη των ΟΤΑ πρέπει να θεμελιώνεται στις ακόλουθες αρχές:

  • Στην αρχή της εγγύτητας.
  • Στην αρχή της ταχύτητας με ευθύνη.
  • Στην αρχή της σύμπραξης ανθρώπινου δυναμικού με γνώση του χώρου, του τόπου και των τοπικών προτεραιοτήτων.
  • Στην αρχή  του επιτελικού συντονισμού στο κέντρο.
  • Στην αρχή του διαρκούς αξιολόγησης  και  του ανοικτού ελέγχου.
  • Στην αρχή της εκούσιας πρόσβασης του τελικού δικαιούχου στον Μηχανισμό.

 

OTA_diag1

 

Ενδεικτικό οργανωτικό σχήμα Μηχανισμού Άμεσης Υποστήριξης

 

Περιφερειακές Λειτουργίες

Η περιφερειακή δομή οργανώνεται με την σύσταση Περιφερειακών Μονάδων.

Η σύμπραξη με υφιστάμενες δημοτικές δομές (όπως οι Αναπτυξιακές Εταιρίες της Αυτοδιοίκησης και μεγάλες Δ.Ε.Υ.Α.) ή ιδιωτικά σχήματα (τεχνικοί και οικονομικοί σύμβουλοι)  με αποδεδειγμένη πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιτρέπει την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού από την περιφέρεια και την συνδρομή υφιστάμενων δομών αντί της ανάπτυξης νέων, επιτυγχάνοντας έτσι περιορισμό πρόσθετων δαπανών.

Ο συμπράττων περιφερειακός φορέας με τη συμμετοχή του στον Μηχανισμό Άμεσης Υποστήριξης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τον αναγκαίο αριθμό εμπείρων στελεχών του, τα οποία ορίζονται ως Συνεργάτες Διαχείρισης, για την άμεση και επιτόπια στήριξη των τελικών δικαιούχων.

Οι τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αντίστοιχες των σκοπών που υπηρετεί η συγκρότησή του, δηλαδή συντείνουν στην υποστήριξη της ωρίμανσης έργων και στην υποστήριξη της διαχείρισής τους κατά την φάση των διαδικασιών ανάθεσης και συμβασιοποίησης.

Παρακάτω διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δήμους με έργα με υπάρχουσες μελέτες(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) όσο και για δήμους που θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα ένα νέο έργο(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ), ) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. (ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΔΙΤΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑ ΑΕ.) ). Εναλλακτικά, πατήστε εδώ.

 

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της