Μητρώο Συνεργατών

Η «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Περιφέρειες) και σε Όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης στους εξής τομείς:

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Ωρίμανση Επενδυτικών Σχεδίων.  Υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών και των αναπτυξιακών προγραμμάτων της.  Η ΠΕΤΑ υποστηρίζει τους ΟΤΑ στην ωρίμανση, εξασφάλιση χρηματοδότησης και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση των ανταποδοτικών αναπτυξιακών τους σχεδίων και συγκεκριμένα σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης των δημόσιων υποδομών.
 • Υπηρεσίες Διαχειριστικής και Διοικητικής Υποστήριξης σε όλα τα στάδια που απαιτεί η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη για την Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ΟΤΑ για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της διοίκηση του κεντρικού κράτους και της περιφερειακής και δημοτικής αυτοδιοίκησης αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης
 • Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Κατάρτισης πολιτικού και διοικητικού προσωπικού ΟΤΑ

Στο πλαίσιο των προαναφερομένων δράσεων η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες συνάπτοντας συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων με καθορισμένο περιεχόμενο.

Η τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της αποδοτικότητας που αποτελούν βασικές αρχές λειτουργίας της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. διασφαλίζονται και με την επιλογή των καταλληλότερων ανά περίπτωση συνεργατών για κάθε συγκεκριμένο έργου.

Προκειμένου να είναι αποδοτική αυτή η διαδικασία η Π.Ε.Τ.Α.. Α.Ε  δημιουργεί ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

 

Οι τομείς κύριας εξειδίκευσης για τους οποίους ζητείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι οι ακόλουθοι:

 • ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΤΑ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΤΑ- ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 • ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
 • ΥΔΡΕΥΣΗ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο.Τ.Α.

Για την ένταξη στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών – Εμπειρογνωμόνων απαιτούνται:

ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν την εταιρία
 • Κατάθεση Αίτησης συνοδευόμενης από Αναλυτικό Βιογραφικό
 • Τυχόν επιπλέον προσόντα όπως Μεταπτυχιακοί τίτλοι, Διδακτορικό, επαγγελματική εμπειρία ή ερευνητικό έργο, συγγραφικό έργο κ.ο.κ. λαμβάνονται υπόψη

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 • Καταστατικό
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.
 • Κατάλογος προσωπικού και συνεργατών
 • Κατάθεση Αίτησης

Για τον σκοπό αυτόν η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα να υποβάλλουν Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών Εμπειρογνωμόνων της Εταιρείας, συνοδευόμενη από αναλυτικό Βιογραφικό στη διεύθυνση είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας.

Για τη λήψη/προβολή της φόρμας, συνοδευόμενη από οδηγίες συμπλήρωσής της, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ(.doc file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της