Ομάδες Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση

 

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., αναπτυξιακή εταιρία της Αυτοδιοίκησης με μελετητική, συμβουλευτική δραστηριότητα, υλοποιεί το Έργο «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η ΠΕΤΑ Α.Ε. αναζητεί επιστημονικούς συνεργάτες ή επιστημονικές ομάδες για το σχεδιασμό – εκπόνηση και παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε προηγμένες δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ και ειδικότερα στις Θεματικές Ενότητες που αναφέρονται στη συνέχεια.

 

Αντικείμενο των Ομάδων που θα συγκροτηθούν αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης σχεδιασμού – εκπόνησης και παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες:

1. «Ηλεκτρονικά μαθήματα αξιοποίησης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για τους ΟΤΑ»

2. «Διαχείριση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στους ΟΤΑ, με τη συμβολή των ΤΠΕ»

3. «Αρχές και τεχνικές στήριξης της επιχειρηματικότητας στους ΟΤΑ με έμφαση στους νέους, με τη συμβολή των ΤΠΕ»

4. «Διαχείριση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Υγείας από τους ΟΤΑ, με τη συμβολή των ΤΠΕ»

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τις προκηρυσσόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης ο Υπεύθυνος Έργου των Ομάδων θα πρέπει να είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών.

Επιθυμητά προσόντα αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα Αυτοδιοίκησης και Κατάρτισης και εξειδικευμένη εμπειρία σε εκπόνηση υλικού Τηλεκατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση peta@info-peta.gr με την ένδειξη για τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση.

Πληροφορίες: κος Χρήστος Πρωτόγερος, τηλ. 213 215 5627

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού και Παραγωγής Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για Τηλεκατάρτιση

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της