Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. και Έργο OSEPA

Το Έργο OSEPA (Open Source software usage by European Public Administration) υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg IVC που έχει ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή, τη διακρατική και τη διαπεριφερειακή συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (EΤΠΑ).
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μια συστηματική επικοινωνία, μεταξύ των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών, αναλύοντας και ανταλλάζοντας εμπειρίες σε θέματα ελεύθερου ή/και ανοικτού λογισμικού (FOSS, Free and Open Source Software).  Ως εκ τούτου έχει μεγάλη σπουδαιότητα να εξεταστεί κατά πόσο η εφαρμογή του θα ανακουφίσει υφιστάμενα εμπόδια, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
 
Το Έργο θα υλοποιηθεί από μια κοινοπραξία 13 εταίρων οι οποίοι είναι κυρίως ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, πανεπιστήμια, δήμοι και κοινότητες.  Τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση και την επίτευξη των στόχων του Έργου την έχει ο συντονιστής του προγράμματος η ΚΕΔΚΕ.  Οι υπόλοιποι 12 εταίροι είναι φορείς χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος, Λετονία, Ρουμανία, και Αγγλία.
 
Στα πλαίσια του προγράμματος στις 18 και 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της