Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας

Πρόχειροι Διαγωνισμοί Δημοσιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», του έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο».

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακ. 11/2009)
με Τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακ. 12/2009) με Τίτλο «ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρ. Διακ.13/2009)
με Τίτλο «Διοργάνωση ημερίδων στο πλαίσιο προβολής του έργου της εξειδικευμένης κατάρτισης εργαζομένων στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στις τεχνολογίες πληροφορικής επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ’ οδόν προς το σύγχρονο δήμο»

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της