Πρόχειρος Διαγωνισμός “Εργασίες – Υπηρεσίες Κατάρτισης Οδηγιών και Κανονισμών για την Υποστήριξη της Συγχώνευσης και Λειτουργίας των Περιφερειών Φ.Ο.Σ.Δ.Α.”

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ :

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με σκοπό την ανάθεση της εργασίας – υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΙΩΝ και ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Φ.Ο.Δ.Σ.Α.», σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι παραπάνω υπηρεσίες που θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής διακήρυξης, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.»

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε.Τ.Α Α.Ε, Ηπείρου 11 , ΤΚ 104-33 ΑΘΗΝΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι 12.05.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα είναι εκπρόθεσμες & επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή, ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., οδός Ηπείρου 11 και 3ης Σεπτεμβρίου, ΤΚ 104 33, Αθήνα, 12.05.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων της, ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό ίσο με το 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ ΦΠΑ) της υπηρεσίας, ήτοι ίση με το ποσό των 1.800€.

Όλα τα σχετικά έγγραφα της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στο Γραφείο Γραμματείας Διεύθυνσης της Εταιρείας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση.

Αρμόδιος: Τρυφιάτη Μάρω

Αριθμός Τηλεφώνου: 213 2155637

Αριθμός ΦΑΞ: 213 2155624

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ευστάθιος Ραγκούσης

Για τη λήψη/προβολή της Προκήρυξης πατήστε εδώ(.docx file) ή  εδώ(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων