Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ

Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»

Το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ αποτελεί μια συντονισμένη παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη των Δήμων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και χρηματοδοτικό μέσο με στόχο την επίτευξη της δημοσιονομικής εξυγίανσης στους Δήμους, όπου απαιτείται, και γενικότερα την υιοθέτηση της χρηστής οικονομικής διοίκησης στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη ενίσχυση της οικονομικής της αυτοτέλειας.

Α. Περιεχόμενο του Προγράμματος

Β. Διαχείριση – Παρακολούθηση Προγράμματος

Γ. Πόροι Προγράμματος

 

Α. Περιεχόμενο του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ διαρθρώνεται σε τρείς (3) άξονες:

Άξονας 1ος: Αφορά στην οικονομική εξυγίανση των Δήμων, θέτοντας σαφή προσανατολισμό σε χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν στην δημοσιονομική  εξυγίανση των Δήμων είτε αυτοί εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης είτε όχι (παρ.6, αρθρ. 4. του ν.4111/2013).

Άξονας 2ος: Αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση έργων τοπικής σημασίας, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσω των διαδικασιών της αυτεπιστασίας.

Άξονας 3ος: Με το νέο αυτό άξονα που προστίθεται στο Πρόγραμμα, το Υπουργείο Εσωτερικών προέταξε ότι στη σύγχρονη δημοσιονομική συγκυρία λαμβάνει ιδιαίτερη αξία η διάκριση εκείνων των αξιέπαινων παραδειγμάτων μεταξύ των Δήμων που, προς όφελος του τοπικού συμφέροντος και των δημοτών τους, παρουσίασαν μια δημοσιονομική διαχείριση που χρήζει ανάδειξης και επιβράβευσης .

Β. Διαχείριση – Παρακολούθηση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση – Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» παρακολουθείται από Επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και στην οποία συμμετέχουν, ο Πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Διευθυντής Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

Γ. Πόροι Προγράμματος

Στο άρθρο 20 του Ν4147/2013 προβλέπεται η δημιουργία λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της