Πρόσκληση για εκτέλεση εργασιών

Η ΠΕΤΑ υλοποιεί το έργο  «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»,που συγχρηματοδοτείται  από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο οι εξής εργασίες :

1.  Εμπλουτισμός του περιεχομένου του portal του έργου, με :
•    τον Απολογισμό του Εργου «Καθ΄Οδόν…»
•    την Παρουσίαση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Έργου από τους Αναδόχους
•    τις ομιλίες των Αναδόχων και εκπροσώπων του Έργου

2. Επεξεργασία στοιχείων & αρχείων της ΠΕΤΑ σχετικά με το έργο για τη συγγραφή απολογιστικού κειμένου που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη του σεναρίου του DVD από την εταιρία παραγωγής

3. Επεξεργασία στοιχείων έρευνας καταρτιζομένων που πραγματοποιήθηκε από τα ΚΕΚ για εξαγωγή συμπερασμάτων & στατιστικών απολογιστικών στοιχείων

4. Διαδικτυακή Διαφήμιση (Internet Banner) που θα αφορά την δημοσιότητα του απολογισμού του έργου

Με την παρούσα καλούνται υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν, εντός 5 εργασίμων ημερών,  προσφορά για την υλοποίηση των ως άνω εργασιών.
Το ύψος της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.
Οι εργασίες θα ανατεθούν, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της εταιρείας.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της