Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών

Η ΠΕΤΑ υλοποιεί το έργο  «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»,που συγχρηματοδοτείται  από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο  εργασίες δημοσιότητας και προβολής του έργου, μεταξύ των οποίων ηΗμερίδα Απολογισμού του συνόλου έργου.

Με την παρούσα καλούνται υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν, εντός 5 εργασίμων ημερών, προσφορά για την διοργάνωση, επιμέλεια, γραμματειακή υποστήριξη διεξαγωγή της απολογιστικής ημερίδας παρουσίασης του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), «Καθ’Οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.

Οι εργασίες θα ανατεθούν, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της εταιρείας.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της