Πρόσκληση των Μετόχων της ΠΕΤΑ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας Χαριλάου Τρικούπη 6-10, Στοά Atrium, 1ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2016.
3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για την χρήση 2016
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2016
5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός αμοιβή τους
6. Τροποποίηση καταστατικού
7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf format)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων