Ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ΟΤΑ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με σημαντικές και πολυσχιδείς εφαρμογές, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο κρίσιμος συντελεστής της διοικητικής μεταρρύθμισης τόσο για την αντιμετώπιση της πολύπλευρης ελληνικής κρίσης όσο και για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της παραγωγικότητας της στην διοίκηση του κεντρικού κράτους και της περιφερειακής και δημοτικής αυτοδιοίκησης, για την εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης.

Είναι προφανές ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες αποτελούν το προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ιδιαίτερα ενόψει και της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020.

Για την Π.Ε.Τ.Α. ο στόχος της e-αυτοδιοίκησης είναι πτυχή του οράματός της για την χάραξη νέων δρόμων στην τοπική ανάπτυξη. Η προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες των ΟΤΑ, η υποστήριξή τους στην ένταξη και υλοποίηση έργων ΤΠΕ και η συνεχής διεύρυνση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι αντικείμενο πρώτιστης επιχειρησιακής ετοιμότητας.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 Υπηρεσίες για τον Πολίτη και την Επιχείρηση

 Η πλατφόρμα LGAF προσφέρει έτοιμες λύσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αποδέκτη τον πολίτη και την επιχείρηση με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση, την απλούστευση της επικοινωνίας και την ευχερέστερη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Παράδειγμα αυτής της εφαρμογής είναι η χρήση του διαδικτύου για την πληρωμή δημοτικών τελών και φόρων, η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κ.ο.κ.

Τα οφέλη για τον δήμο είναι σημαντικά διότι βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα έσοδά του, και μειώνει το λειτουργικό κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Τα οφέλη για τον πολίτη και την επιχείρηση είναι επίσης σπουδαία διότι κερδίζουν χρόνο, απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις συναλλαγές, και συμμετέχουν ενεργότερα στις δράσεις και στη λειτουργία του δήμου.

 Για περισσότερες πληροφορίες για το LGAF πατήστε εδώ.

Άμεση πρόσβαση στην διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία.

 Η Π.Ε.Τ.Α. συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «OSEPA» το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προβολή και προώθηση της χρήσης ελεύθερου λογισμικού στους Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 12 εταίρων, οι οποίοι είναι κυρίως πανεπιστήμια, Δήμοι και Περιφέρειες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα των Τσεχίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ιταλίας, Βελγίου, Κύπρου, Λετονίας, Ρουμανίας, Γερμανίας, Ελλάδας, και Αγγλίας. Οι φορείς αυτοί διοργανώνουν εκπαιδευτικές συναντήσεις και συντάσσουν μελέτες για την διάδοση της τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της. Με αυτό το μέσον οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση σε καλές πρακτικές ή σε αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές άλλων χωρών και με αυτόν τον τρόπο διακινείται η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

 Για περισσότερες πληροφορίες για το OSEPA πατήστε εδώ.

Χρήση ελεύθερου λογισμού για την κατάρτιση. Ηλεκτρονική εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης.

 Η πλατφόρμα «e- γνώση» είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Ε.Τ.Α. για την υλοποίηση δράσεων τηλεκατάρτισης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού. Ο εκπαιδευτής – επιμορφωτής μπορεί εύκολα και γρήγορα να υποστηρίζει εκ-παιδευτικά ηλεκτρονικά μαθήματα, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κείμενα, εικόνες, βίντεο, διαλειτουργικά εκπαιδευτικά πακέτα τύπου SCORM, κ.λπ.). Αντίστοιχα, οι εκπαιδευόμενοι – καταρτιζόμενοι αποκτούν ένα εναλλακτικό κανάλι εξατομικευμένης πρόσβασης στην προσφερόμενη γνώση.

Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Εξυπηρέτησης του πολίτη & Διαφάνειας της ΚΕΔΕ 

Σημαντικό μέρος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 αφορά σε έργα κοινωνίας της πληροφορίας. Οι δράσεις και τα έργα κοινωνίας της πληροφορίας χρηματοδοτούνται από τα τομεακά Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ και από ειδικούς άξονες των ΠΕΠ για τις ΤΠΕ στις Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε έχει συνάψει με την ΚΕΔΕ, κατά το παρελθόν, Προγραμματικές Συμβάσεις επιστημονικής και οργανωτικής υποστήριξης σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε παρέχει επιστημονική υποστήριξη στις επιτροπές της ΚΕΔΕ και ειδικότερα στην Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Εξυπηρέτησης του πολίτη & Διαφάνειας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της