Βάση δεδομένων με ανταποδοτικά επενδυτικά σχέδια ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. έχει αναλάβει την αναζήτηση, αξιολόγηση και ομαδοποίηση αναπτυξιακών έργων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), τα οποία παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, και αποσκοπεί στη δημιουργία βάσης δεδομένων, σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, με έργα Ο.Τ.Α. που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια μέσω ΣΔΙΤ.

Ενδεικτικά, τα έργα θα αξιολογηθούν ως προς:

  • την τεχνική και διοικητική ωριμότητα,
  • την οικονομική βιωσιμότητα,
  • τη Δυνατότητα Χρηματοδότησης

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών

Για την επιτυχία και την ολοκλήρωση του έργου είναι απαραίτητη η υποστήριξη και η συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα της Δ/σης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα χορηγήσει προς επεξεργασία στοιχεία των έργων ΣΔΙΤ που έχουν προετοιμασθεί από τους Ο.Τ.Α. και έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και θα παρέχει στην Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. το υλικό που έχει στη διάθεση του και αφορά μελέτες βιωσιμότητας, τεύχη δημοπράτησης και άλλες μελέτες.

Νέες προτάσεις μελετών / έργων

Στο πλαίσιο αυτό οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού καλούνται να αποστείλουν τη σύμφωνη γνώμη τους για να χρησιμοποιηθούν, και άρα να δημοσιευθούν τα στοιχεία έργων ΣΔΙΤ που δεν έχουν ολοκληρωθεί και αναζητούν χρηματοδότηση, καθώς και νέες προτάσεις μελετών /έργων προς αξιολόγηση αναφορικά με την ωριμότητά τους (τεχνική, διοικητική), την οικονομική βιωσιμότητα τους και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί Δελτίο Νέων Έργων/Μελετών για να συμπληρωθεί ώστε να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων πληροφορίες για επενδυτικά σχέδια των Ο.Τ.Α. που προτίθενται να τα υλοποιήσουν σε Σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα.

Καταχώρηση στη Βάση Δεδομένων

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. θα δημιουργήσει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, τη βάση δεδομένων, με έργα Ο.Τ.Α. που επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια μέσω ΣΔΙΤ. Ευθύνη της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι να αποδελτιώνει, να επεξεργάζεται και να καταχωρεί στη βάση δεδομένων το παρεχόμενο υλικό από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και αυτό που θα διατίθεται από τους Ο.Τ.Α. Επισημαίνεται πως το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Ο.Τ.Α. θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί.

Ενδεικτικά θα παρουσιάζεται: ο Φορέας υλοποίησης του έργου, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το έργο και τα υπολειπόμενα στάδια μέχρι την υλοποίησή του (Μελέτη σκοπιμότητας, Δημοπράτηση, Επιλογή Επενδυτή, Σύμβαση, Κατασκευή, Εξοπλισμός, Οργάνωση λειτουργίας/ επιχειρησιακός σχεδιασμός)

Ακόμα θα αναλύονται: η υφιστάμενη κατάσταση, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου, οι κίνδυνοι που πιθανόν να προκύψουν κατά την υλοποίηση (Χρηματοοικονομικοί, Κατασκευαστικοί, Θεσμικών εμποδίων).

Παρακάτω διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δήμους με έργα με υπάρχουσες μελέτες(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) όσο και για δήμους που θέλουν να εντάξουν στο πρόγραμμα ένα νέο έργο(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ), ) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα. (ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΔΙΤΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΔΙΤ ΑΠΟ ΘΗΣΕΑΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑ ΑΕ.) ). Εναλλακτικά, πατήστε εδώ.

 

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της