Ταυτότητα & Ιστορικό

Για την Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη

Η «Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε. είναι η Αναπτυξιακή εταιρεία της Αυτοδιοίκησης που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με επίκεντρο την τοπική ανάπτυξη. Ιδρύθηκε το 1990 από φορείς της Αυτοδιοίκησης. Σήμερα οι κύριοι μέτοχοί της είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας. Μέτοχοι είναι επίσης Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και Δήμοι από όλη την Ελλάδα.

Διαχειριστική Επάρκεια για τα έργα του ΕΣΠΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας κατηγορίας Β” και είναι εν δυνάμει «Δικαιούχος» στα Επιχειρησιακά Προ-γράμματα ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Ειδικότερα, διαθέτει διαχειριστική επάρκεια για έργα όπως έργα/ δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων, κατάρτισης και συμβουλευτικής και λοιπών υπηρεσιών.

Πρωτοπόρος στην υποστήριξη των ΟΤΑ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., πρωτοπόρος εταιρεία στην προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καλείται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση των πολιτικών που απορρέουν από την στρατηγική για την Ευρώπη 2020 ενισχύοντας τις τοπικές και περιφερειακές αρχές με υψηλής επάρκειας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη. Η έως τώρα πολυετής εμπειρία του εξειδικευμένου στελεχικού δυναμικού της Εταιρίας αλλά και η σύναψη δυναμικών συνεργασιών με έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων καθώς και του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού μπορούν να ανοίξουν στους δήμους και τις περιφέρειες νέους δρόμους για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Οραμα

Όραμα της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. είναι η χάραξη νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης με άξονα την γνώση, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

Μοχλοί για την πραγμάτωση του οράματος της Εταιρίας είναι:

Η υποστήριξη των δήμων και περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη

Η εξασφάλιση και η διεύρυνση πόρων για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές αστικής ανάπτυξης

Η προώθηση της χρήσης τεχνολογιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους δήμους και τις περιφέρειες για την βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

Τρεις στρατηγικοί στόχοι