Πιστοποιημένο Μητρώο Συνεργατών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας της ΠΕΤΑ Α.Ε.

H ΠΕΤΑ Α.Ε. καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες απολύτως συναφείς με τις υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας, σύμφωνα με τους όρους, τις προδιαγραφές και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη πρόσκληση στα Παραρτήματά της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας αίτηση για την εγγραφή στο «Κατάλογο Προμηθευτών-Παρόχων Υπηρεσιών ανάθεσης και υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας» με το σύνολο των προβλεπόμενων εγγράφων.