ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προκήρυξη για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος στο πλαίσιο της πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στους άξονες Προτεραιότητας 07,08 & 09 του Ε.Π. « ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» .

Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2013

Παράρτημα Προκήρυξης

Ειδικό Παράρτημα Προκήρυξης

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «1. Υποστήριξη στη συλλογή πρωτογενών ενεργειακών στοιχείων