Όραμα -Στόχοι

Όραμα

Όραμα της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. είναι η χάραξη νέων δρόμων τοπικής ανάπτυξης με άξονα την γνώση, την καινοτομία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες.

 

Μοχλοί για την πραγμάτωση του οράματος της Εταιρίας είναι:

  • Η υποστήριξη των δήμων και περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την τοπική οικονομική ανάπτυξη
  • Η εξασφάλιση και η διεύρυνση πόρων για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και σε υποδομές αστικής ανάπτυξης
  • Η προώθηση της χρήσης τεχνολογιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους δήμους και τις περιφέρειες για την βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας, της εξυπηρέτησης των πολιτών και της διαρκούς αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

 

Τρεις στρατηγικοί στόχοι

  1. Υποστήριξη της υλοποίησης ανταποδοτικών επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
  2. Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
  3. Υποστήριξη στην ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της