Πρόσκληση εκτέλεσης εργασιών

Η ΠΕΤΑ υλοποιεί το έργο  «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο»,που συγχρηματοδοτείται  από το Ε.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Οριζόντιες δράσεις υποστήριξης της υλοποίησης του έργου», πρέπει να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο  εργασίες δημοσιότητας και προβολής του έργου, με την αξιοποίηση σημαντικών εκδηλώσεων των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
Στις 26-29.11.2009 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της HELEXPO η Εκθεση της Αυτοδιοίκησης POLIS 2009.

Με την παρούσα καλούνται υποψήφιοι ανάδοχοι να υποβάλλουν, εντός 5 εργασίμων ημερών,  προσφορά για τoν σχεδιασμό και την κατασκευή περιπτέρου  της ΠΕΤΑ στην Εκθεση POLIS 2009, επικεντρωμένο στην πληροφόρηση του κοινού για το έργο «Καθ΄ Οδόν….».

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 € πλέον ΦΠΑ 19%.
Οι εργασίες θα ανατεθούν, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών της εταιρείας.

Για τη λήψη/προβολή της πρόσκλησης πατήστε εδώ.(.pdf file)

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της