Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών

Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., αναπτυξιακή εταιρία της Αυτοδιοίκησης με μελετητική, συμβουλευτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο», το οποίο συγχρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριμένα από Εθνικούς Πόρους (ποσοστό 20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ποσοστό 80%), αναζητεί προσωπικό πλήρους απασχόλησης, με εμπειρία και επιστημονική επάρκεια, σε έργα με αντικείμενο:
–    Σχεδιασμός, παρακολούθηση, εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων
–    Διοίκηση, διαχείριση σημαντικών έργων Κατάρτισης Προσωπικού
–    Κοινωνία της Πληροφορίας (εφαρμογή, διαχείριση έργων e-government, GIS, ευρυζωνικών, κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό του σημείωμα, μέχρι τις 30/1/2009, στην ηλεκτρονική διεύθυνση peta@info-peta.gr.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Στελεχών

Κοινοποίηση:

Περισσότερα Αρθρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 183330 (Υποέργο 1) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174032 (Υποέργο 7) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174031 (Υποέργο 6) Για τη λήψη της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνεται η διενέργεια υποβολής προσφορών από το Μητρώο προμηθευτών της ΠΕΤΑ Α.Ε. μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τον συστεμικό αριθμό 174030 (Υποέργο 5) Για τη λήψη της